New items

Icon "The Virgin of Kazan"

Icon "The Virgin of Kazan"

Cross "The Сrucifixion"

Cross "The Сrucifixion"

Cross "The Сrucifixion"

Cross "The Сrucifixion"

Icon "St. Antipius"

Icon "St. Antipius"

Icon "St. Seraphim of Sarov"

Icon "St. Seraphim of Sarov"

Silver box with niello

Silver box with niello

Silver candy bowl

Silver candy bowl

Bronze photo frame

Bronze photo frame